Karjeros galimybės

Šiuo metu laisvų pareigybių nėra.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia preliminarią pretendentų atranką į:

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo pagal darbo sutartį) pareigas

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų krypties su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, medijų srityje, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo organizacijų komunikacijoje ar reklamos projektų valdyme;

3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, kitais įstatymais bei juos lydinčiais teisės aktais, reglamentuojančiais Biuro veiklą ir žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą;

4. turėti įgūdžių komunikacijos strategijų generavime, rengime, pristatyme;

5. mokėti rengti pranešimus spaudai, straipsnius, rengti spaudos konferencijas;

6. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius, mokėti naudotis grafikos koregavimo ir kūrimo programomis (,,Adobe Photoshop” ir kt.);

8. išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių priežiūrą ir administravimą;

9. gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;

10. laikytis etikos principų ir taisyklių.

 

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

2. organizuoja, vykdo ir palaiko ryšius su žiniasklaida ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, užtikrina, kad jiems būtų operatyviai suteikta prašoma informacija bei duomenys apie Biuro veiklos aktualijas;

3. organizuoja ir vykdo Biuro rengiamų visuomenės bei tikslinių grupių informavimo priemonių planavimą ir jų įgyvendinimą;

4. renka duomenis apie audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą, rengia pranešimus, reportažus bei informaciją pagal Skyriaus kompetenciją, kuriuos suderinęs su Skyriaus vedėju ir Biuro direktoriumi teikia visuomenei bei tikslinėms grupėms, patalpina socialiniuose tinkluose;

5. inicijuoja ir vykdo bendradarbiavimo programų, kvietimų teikti projektus ar komunikacijos projektų paraiškų rengimą ir jų teikimą atsakingoms institucijoms ar organizacijoms (suderinęs su Skyriaus vedėju ir Biuro direktoriumi);

6. pagal kompetenciją užtikrina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir skelbimą, įgyvendinimą;

7. užtikrina efektyvų bendradarbiavimą su Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais ir kitais subjektais;

8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina ir vykdo duomenų suvedimą, atnaujinimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre;

9. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir administruoja Biuro informacinius kanalus: Biuro svetainę internete, jo profilį socialiniuose tinkluose, suderinęs su Skyriaus vedėju bei Biuro direktoriumi juose patalpina aktualią informaciją ir užtikrina informacijos juose atnaujinimą bei atitikimą valstybės institucijų internetinių svetainių reikalavimams;

10. teikia siūlymus dėl informacijos ir medžiagos apie Biuro veiklą kūrimo ir sklaidos, taip pat dėl atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių kūrimo, įsigijimo ir naudojimo, organizuoja bei koordinuoja šią veiklą;

11. fiksuoja svarbiausius Biuro įvykius fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose;

12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

13. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

14. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.16. vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

 

Atlyginimas: pastoviosios dalies koeficiantas nuo 4,9 iki 6,4.

Prašome pateikti gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, darbo patirtį ryšių su visuomene, medijų srityje, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo organizacijų komunikacijoje ar reklamos projektų valdyme įrodantį dokumentą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Darbo skelbimo nuoroda:

http://portalas.vtd.lt/lt/komunikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pastoviosios-dalies-koeficientas-nuo-49-iki-64-322;651750.html

Informacija teikiama el. paštu  info@transplantacija.lt arba telefonu (8 5) 279 6096.

Konfidencialumas garantuojamas.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Transplantacijų koordinavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo pagal darbo sutartį) pareigas

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį medicinos ar genetikos, ar medicinos technologijų, ar mikrobiologijos, ar biologijos, ar molekulinės biologijos krypčių išsilavinimą;

2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, sveikatos apsaugos ministro nustatytais donoro ir recipiento poros atrankos medicininiais bei kitais kriterijais ir reikalavimais, taikomais atliekant donorų audinių, ląstelių, organų tinkamą paskyrimą recipientams, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro nuostatais, sveikatos apsaugos ministro nustatyta Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo ir išvežimo bei leidimų skubaus poreikio tiesiogiai paskirstant recipientams atveju išdavimo tvarka, Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taip pat gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą.

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. organizuojant žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą nuo žmogaus audinių, ląstelių, organų paėmimo iki paskirstymo, atlieka veiksmus nustatytus teisės aktuose, taip pat atlieka tinkamą duomenų suvedimą ir duomenų administravimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, teisės aktų nustatyta tvarka rengia žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procese priimamų dokumentų projektus;

2. vertina įstaigos, atlikusios audinių, ląstelių paėmimą, parengtą audinių, ląstelių paėmimo ataskaitą ir Biurui pateikiamų dokumentų išsamumą ir tinkamumą;

3. renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, Skyriaus vedėją informuoja apie užregistruotus atvejus, taip pat užtikrina informacijos teikimą, priėmimą, registravimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;

4. rengia žmogaus organų, audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo statistinius duomenis, apibendrinimus, analizes ir ataskaitas, suderinęs su Skyriaus vedėja, jas pateikia Biuro direktoriui;

5. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros, audinių bankų specialistus donoro audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo ir kodavimo klausimais;

6. užtikrina audinių įstaigų donoro atrankos kriterijų ir paėmimo procedūrų, visų proceso etapų procedūrų, kokybės valdymo kriterijų ir galutinių kiekybinių ir kokybinių audinių ir ląstelių kriterijų vertinimą ir taikymą;

7. iki kiekvienų metų birželio 1 dienos parengia gautų pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas metinės ataskaitos projektą (teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamą Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms), kurį suderinęs su Skyriaus vedėja, teikia Biuro direktoriui;

8. pagal kompetenciją (transplantacijai skirtų organų pasiūlymų, prašymų iš užsienio šalių ir užsienio šalims, pažymų dėl organų išvežimo registravimas ir tvarkymas) vykdo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų administravimą ir jų pateikimą nustatytiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka;

9. rengia sprendimo (-ų) dėl vienkartinio leidimo (-ų) įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles ar organus skirtus transplantacijai, projektą (-us), taip at sprendimo projektą (-us) dėl atsisakymo išduoti leidimą (-us) įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles ar organus skirtus transplantacijai, kurį (-iuos) suderinęs su Skyriaus vedėja, teikia Biuro direktoriui;

10.  pagal kompetenciją rengia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų projektus, kuriuos suderinęs su Skyriaus vedėja, pateikia Biuro direktoriui;

11. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose; pagal kompetenciją dalyvauja Biuro ir kitų institucijų ar įstaigų sudarytų darbo grupių posėdžiuose, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga atitinkamos kompetencijos specialisto konsultacija;

12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

13. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

14. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

16. vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

 

Atlyginimas: pastoviosios dalies koeficiantas nuo 4,7 iki 6,4.

Prašome pateikti gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, darbo patirtį įrodantį dokumentą, užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Darbo skelbimo nuoroda:

http://portalas.vtd.lt/lt/transplantaciju-koordinavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pastoviosios-dalies-koeficientas-nuo-47-iki-64-322;649410.html

Informacija teikiama el. paštu  info@transplantacija.lt arba telefonu (8 5) 279 6096.

Konfidencialumas garantuojamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-08