Karjeros galimybės

Šiuo metu laisvų pareigybių nėra.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia preliminarią pretendentų atranką į:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą.
 2. Pareigybės lygis – A2.

II. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių ir specialiosios veiklos srities funkcijas – teigiamo visuomenės požiūrio į pagalbinį apvaisinimą, žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 1. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti viešųjų renginių ir priemonių rengimo ir organizavimo, straipsnių ir informacinių pranešimų rengimo, internetinio puslapio valdymo darbo patirties;
  • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;
  • gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;
  •  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
  •  mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;
  • mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
  • užtikrina tinkamą teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo įgyvendinimą;
  • užtikrina tinkamą nuolatinių ryšių su visuomene palaikymą ir kūrimą;
  • bendrauja su pacientais, jų organizacijų atstovais, visuomenės atstovais;
  • rengia, platina informacinius leidinius, garso ir vaizdo medžiagą visuomenei šviesti;
  • organizuoja visuomenės informavimo kompanijas, švietėjiškas akcijas žiniasklaidos priemonėse;
  • organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams, medikams, moksleiviams bei kitų įstaigų atstovams;
  • rengia ir skaito švietėjiškas paskaitas visuomenei (moksleiviams, studentams bei kitų įstaigų atstovams);
  • tvarko ir atnaujina NTB prie SAM interneto svetaines www.transplantacija.lt ir http://ntb.lrv.lt/;
  • renka ir rūšiuoja NTB prie SAM veiklos statistinius duomenis;
  • dalyvauja informuojant visuomenę apie vykdomus projektus;
  • analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją susijusią su NTB prie SAM veikla ir rengia ataskaitas;
  • užtikrina, kai nėra NTB prie SAM vyr. specialisto, vykdančio administravimo funkcijas, administravimo funkcijų vykdymą;
  • užtikrina konfidencialų recipiento ir donoro šeimų susirašinėjimą;
  • nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;
  • laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
  • vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kontaktai:

Išsamų gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „KS VYR. SPECIALISTAS“ siųsti el. paštu info@transplantacija.lt arba faksu (8 ~ 5) 20 40 121.

Konfidencialumas garantuojamas.

Reikalavimai:

Vyriausiasis specialistas (koordinatorius), einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos arba slaugos krypties, išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;

3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;

4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

5. turėti psichologinių ir asmeninių savybių tinkančių Skyriaus nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

7. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

8. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones, veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

Kontaktai:

Išsamų gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką su nuoroda „KOORDINATORIUS“ siųsti el. paštu info@transplantacija.lt arba faksu (8 ~ 5) 20 40 121.

Konfidencialumas garantuojamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-03