Karjeros galimybės

Šiuo metu laisvų pareigybių nėra.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia preliminarią pretendentų atranką į:

Darbo pasiūlymas

Transplantacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Krūvis

1 etatas darbo dienomis (8.00-17.00 val.) ir budėjimai namuose naktimis/savaitgaliais lanksčiu darbo grafiku pagal Nacionalinio transplantacijos biuro poreikį (esant donorystės ir transplantacijos procesui – aktyvus darbas, nesant – pasyvus).

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos krypties išsilavinimą;
2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją, bei būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis; 
4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;
5. turėti psichologinių ir asmeninių savybių, tinkančių Skyriaus nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
7. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
8. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

Funkcijos


1. koordinuoja ir organizuoja žmogaus organų, audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos procesą nuo paėmimo iki paskirstymo bei tinkamą dokumentų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir jų specialistus nuo donoro audinių, ląstelių ir organų paėmimo iki įsigijimo, ištyrimo ir paskirstymo bei kodavimo klausimais;
3. įgyvendina Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-463 ,,Dėl Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo”, numatytas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) atsakingo darbuotojo funkcijas;
4. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro naudotojo funkcijas ir užtikrina duomenų atnaujinimą;
5. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, perduoda informaciją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina informacijos teikimą, priėmimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;
6. renka, analizuoja, apibendrina organų, audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos duomenis, rengia suvestines, ataskaitas pagal Lietuvos teisės aktus bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas;
7. administruoja bendros Europos kodavimo platformos duomenų teikimą;
8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių posėdžiuose, rengia atsakymus į piliečių, kitų įstaigų, užsienio partnerių paklausimus;
9. dalyvauja ir kelia kvalifikaciją asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose  pagal kompetenciją;
10. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;
11. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
12. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.
 

Darbo užmokestis

A2 kategorija, 4,7-6,4 koeficientas, priemokos už budėjimus namuose bei darbo rezultatus.
Prašome pateikti gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, motyvacinį laišką el. paštu  info@transplantacija.lt.

Informacija teikiama telefonu (8 ~ 5) 279 6096.
Konfidencialumas garantuojamas. Su atrinktais kandidatais bus susisiekta asmeniškai.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-08