Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-50

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

3. Pareiginės algos koeficientas – 6,56.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą: žmogaus audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso organizavimo ir koordinavimo nuo paėmimo iki paskirstymo bei ataskaitų teikimo apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – žmogaus audinių, ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso organizavimo ir koordinavimo nuo paėmimo iki paskirstymo, ataskaitų teikimo apie nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimų įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ar gyvybės mokslų studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties pagal turimą išsilavinimą;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis; 

6.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja ir organizuoja žmogaus audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos procesą nuo paėmimo iki paskirstymo, tinkamą dokumentų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. renka, analizuoja, apibendrina audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos duomenis ir rengia suvestines;

7.3. administruoja Žmogaus audinių ir ląstelių donorų bei recipientų registro duomenų teikimą;

7.4. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, perduoda informaciją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina informacijos teikimą, priėmimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. teikia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų, reikalavimų įgyvendinimo ataskaitas;

7.6. vykdo Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas;           

7.7. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros specialistus donoro audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo klausimais;

7.8. pagal kompetenciją konsultuoja audinių bankų specialistus donoro audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo ir kodavimo klausimais;

7.9. vadovaudamasis Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-155 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 463 ,,Dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų, skirtų transplantacijai, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”, nustatyta tvarka išduoda vienkartinius leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles, skirtus transplantacijai;

7.10. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;

7.12. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

7.13. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su Biuro ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

         

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

_______________