Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. T1-5/1

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė– 8.

 3. Pareiginės algos koeficientas – 10,14.

II. PASKIRTIS

 4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus nuostatuose nustatytų viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo bei Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro administravimo funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

                     5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų ryšių, tarptautinių ryšių, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros bei specialiosios veiklos srities funkcijas - teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo ir Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

                      6.2. turėti 3 metų projektų valdymo ir renginių organizavimo darbo patirties ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį donorystės ir transplantacijos viešinimo ir propagavimo srityje;

                      6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos saugą valstybės institucijose, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

                      6.4. turėti vadovavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;

                      6.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

                      6.6. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti;

                      6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

                      6.8. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      7.1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;

                      7.2. organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimo ir viešinimo renginių apie NTB prie SAM veiklą projektų rengimą ir įgyvendinimą;

                      7.3. organizuoja ir koordinuoja teigiamo visuomenės požiūrio į donorystę ir transplantaciją formavimą projektų rengimą;

                      7.4. vertina ir vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, sutartis ir kitus dokumentus, taip pat kitus NTB prie SAM rengiamus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi;

                      7.5. siekdamas efektyvaus ir planingo lėšų naudojimo informavimo apie NTB prie SAM veiklą projektams, savo kompetencijos ribose teikia siūlymus NTB prie SAM direktoriui dėl veiklai numatyto biudžeto sudarymo;

                      7.6. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją su NTB prie SAM veiklą susijusią informaciją, teikia NTB prie SAM direktoriui atitinkamus pasiūlymus;

                      7.7. užtikrina, kad būtų laiku ir tinkamai parengtos apžvalgos apie svarbiausius Lietuvos Respublikos bei užsienio naujienų agentūrų dienos pranešimus, pagrindinių Lietuvos dienraščių su NTB prie SAM veikla susijusi informacija ir pateikta NTB prie SAM direktoriui bei struktūriniams padaliniams;

                      7.8. rūpinasi, kad NTB prie SAM kuriama informacija būtų tinkamai pateikiama visuomenei ir be apribojimų prieinama visiems piliečiams;

                      7.9. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

                      7.10. koordinuoja ir kontroliuoja Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro tvarkymo funkcijas;

                      7.11. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro saugos įgaliotinio funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

                      7.12. kontroliuoja tinkamą NTB prie SAM informacinių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą;

                      7.13. NTB darbo reglamento nustatyta tvarka teikia NTB prie SAM direktoriui ataskaitas apie Skyriaus veiklos rezultatus;

                      7.14. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

                      7.15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

                      7.16. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus NTB prie SAM direktoriui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)