Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m.                 įsakymu Nr.

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą.

11. Pareigybės lygis – A2.

 

II. VEIKLOS SRITIS

 

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra ir specialiosios veiklos srities funkcijas – Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro tvarkymo ir administravimo.

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

3. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. atitinkamos srities darbo patirtis būtų privalumas;

3.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų sistemų reikalavimus, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

3.4. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;

3.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

3.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3.7. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro administratoriaus funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, tarnybines stotis, jų operacines sistemas, teikia pasiūlymus jų vystymui ir tobulinimui, rengia dokumentaciją, aprašymus;

4.3. pagal kompetenciją konsultuoja ir apmoko vartotojus intranetinių aplikacijų ir informacinių technologijų klausimais;

4.4. prižiūri kompiuterinę įrangą, planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia siūlymus viešųjų pirkimų techninėms specifikacijoms;

4.5. vykdo telekomunikacinės įrangos ir kompiuterinių darbo vietų priežiūrą (diegia, atnaujina programinę įrangą), organizuoja jų garantinį ir pogarantinį remontą, diegia naujas telekomunikacines technologijas;

4.6. kuria vartotojus naujiems darbuotojams ir juos panaikina, darbuotojus atleidus iš darbo;

4.7. atsako už programinės įrangos legalumą;

4.8. administruoja NTB prie SAM interneto puslapį www.transplantacija.lt;

4.9. atlieka kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, susijusius su informacinėmis technologijomis;

4.10. (neteko galios nuo 2016 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. T1-29);

4.11. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

4.12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

4.13. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo bei Biuro direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

4.14. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

5. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)