Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m.                 įsakymu Nr.

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą.

2. Pareigybės lygis – A2.

II. VEIKLOS SRITIS

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4.Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti tekstų lietuvių kalba redagavimo vienerių metų darbo patirties, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą;

4.3. turėti viešųjų renginių ir priemonių rengimo ir organizavimo, straipsnių ir informacinių pranešimų rengimo, internetinio puslapio valdymo vienerių metų darbo patirties;

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; teisės aktais, reglamentuojančiais pagalbinį apvaisinimą bei žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

4.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, ar Biuro raštvedybos dokumentai yra tvarkomi valstybine kalba, tikrina, taiso, derina (vizuoja) dokumentų projektus, teikiamus Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms institucijoms, taip pat – Biuro tekstus, teikiamus žiniasklaidai ar talpinamus į Biuro internetinį puslapį, atsižvelgiant į valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;

5.2. užtikrina tinkamą teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo įgyvendinimą;

5.3. bendrauja su pacientais, jų organizacijų atstovais, kitais organų donorystės ir transplantacijos proceso dalyviais, visuomenės atstovais;

5.4. rengia  straipsnius, kuriuose pasakojamos organų donorystės ir transplantacijos proceso dalyvių (gydytojų, recipientų ir pan.) istorijos, pristatomos organų donorystės ir transplantacijos proceso naujovės, aktualijos;

5.5. užtikrina tinkamą nuolatinių ryšių su visuomene palaikymą ir kūrimą;

5.6. rengia ir platina žiniasklaidai ir kitiems visuomenės informavimo priemonių atstovams pranešimus, informacijas, straipsnius apie organų donorystę ir transplantaciją;

5.7. rengia ir organizuoja leidybos darbus ir platina informacinius leidinius, garso ir vaizdo medžiagą visuomenei šviesti;

5.8. organizuoja visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas žiniasklaidos priemonėse;

5.9. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams, medikams, moksleiviams bei kitų įstaigų atstovams;

5.10. tvarko ir atnaujina NTB prie SAM interneto puslapį www.transplantacija.lt;

5.11. dalyvaujas donorystę viešinančiose akcijose, priima sutikimus donoro kortelei gauti;

5.12. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su NTB prie SAM veikla, ir rengia ataskaitas;

5.13. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.14. užtikrina, kai nėra NTB prie SAM vyr. specialisto, vykdančio administravimo funkcijas, administravimo funkcijų vykdymą;

5.15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.16. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.            

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

(Data)