Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                        

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. T1-45

TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Nacionalinio Transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė – 6.

 3. Pareiginės algos koeficientas – 8,10.

II. PASKIRTIS

 4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus nuostatuose nustatytų teisės aktų vertinimo, personalo tvarkymo, viešųjų pirkimų organizavimo bei ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

                     5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės, personalo, viešųjų pirkimų organizavimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos paslaugas, veiklos priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės magistro, jam prilygintą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

                      6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei 1 metų teisinio darbo patirtį;

                      6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje;

                      6.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinius santykius sveikatos priežiūros, žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, darbo santykių, viešųjų pirkimų srityje, taip pat su tarptautiniais ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei būti  gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis;

                      6.5. turėti vadovavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;

                      6.6. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

                      6.7. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, darbui organizuoti ir kontroliuoti;

                      6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

                      6.9. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      7.1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;

                      7.2. koordinuoja ir kontroliuoja NTB prie SAM nuostatuose nustatytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos paslaugas, veiklos priežiūros funkcijų vykdymą;

                      7.3. vertina ir vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, sutartis ir kitus dokumentus, taip pat kitus NTB prie SAM rengiamus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi;

                      7.4. teikia NTB prie SAM direktoriui siūlymus dėl administracijos struktūros ar darbo organizavimo tobulinimo, kontroliuoja kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, susijusių su personalo valdymu, vykdymą;

                      7.5. užtikrina kiekvienų metų Biuro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano ir ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

                      7.6. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

                      7.7. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja teisės aktus ir teikia siūlymus dėl keistinų teisės aktų ar naujų teisės aktų priėmimo, išskiriant priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;                       7.8. pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas (esant reikalui raštu) Biuro darbuotojams teisės aktų taikymo, teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais ir kt.;

                      7.9. dalyvauja administraciniame procese, atlieka su šiuo procesu susijusius veiksmus, teisės aktų nustatyta tvarka;

                      7.10. atstovauja Biurui teisminėse ir kitose institucijose;

                      7.11. NTB darbo reglamento nustatyta tvarka teikia NTB prie SAM direktoriui ataskaitas apie Skyriaus veiklos rezultatus;

                      7.12. atsako už NTB prie SAM valstybės tarnautojų viešųjų privačių interesų deklaravimą;

                      7.13. tikrina ir kontroliuoja ar NTB prie SAM valstybės tarnautojai tinkamai ir laiku pateikia privačių interesų deklaracijas;

                      7.14. atsako už NTB prie SAM valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų priėmimą, saugojimą ir pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;

                      7.15. atsako ir vykdo paskesniają finansų kontrolės funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;                       7.16. konsultuoja ir teikia rekomendacijas NTB prie SAM valstybės tarnautojams privačių interesų deklaravimo klausimais;

                      7.17. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

                      7.18. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

                      7.19. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus NTB prie SAM direktoriui.

Susipažinau (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)