Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. T1-37

TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

3. Pareiginės algos koeficientas – 7,41.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė skirta užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą, atliekant asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūros veiksmų žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės bei transplantacijos srityje organizavimą ir vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, susijusios su žmogaus audinių, ląstelių ir organų donoryste ir transplantacija, priežūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų krypties aukštąjį universitetinį (teisės magistro, jam prilygintą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), viešojo administravimo krypties (viešojo administravimo magistro) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų įstaigų veiklos priežiūros ar vidaus audito biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą ir kitų dokumentų rengimą, taip pat su kitais teisės aktais, susijusiais su veiklos priežiūros veiksmų atlikimu; teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją; 6.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, atlikti teisės aktų ekspertizę identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas, taip pat rengti teisės aktų projektus; 6.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: „Microsoft Office“, „Internet Explorer“, „Outlook Express“;

6.6. mokėti anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūros veiksmus žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės-transplantacijos srityje;

7.2. analizuoja ir rengia asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės bei transplantacijos srityje planinių patikrinimų plano projektą ir teikia jį derinti Skyriaus vedėjui;

7.3. rengia ir teikia derinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų konsultavimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės bei transplantacijos srityje plano projektą;

7.4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

7.5. atlieka neplaninius veiklos patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6. rengia savarankiškai arba su kitais Biuro struktūriniais padaliniais Biuro kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų projektus;

7.7. dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga veiklos priežiūros specialisto konsultacija;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro strateginį veiklos planą;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Biuro direktoriaus pavedimus;

7.10. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.11. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus;

7.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)