Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. T1-11

 

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) įstaigos darbo organizavimą, siekiant efektyviai ir tinkamai vykdyti NTB prie SAM nuostatuose nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas.

11. Pareigybės lygis – A2.

 

II. VEIKLOS SRITIS 

 

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų valdymo ir įstaigos administravimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės politikos įgyvendinimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

3. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų rengimo, tvarkymo  bei archyvavimo srityse;

3.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;

3.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

3.5. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius, dokumentų apskaitą ir archyvavimą;

3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

3.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina įstaigos raštvedybą ir dokumentų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; rengia dokumentacijos planą, sudaro būtinų dokumentų sąrašą; tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, NTB prie SAM darbo reglamento nustatyta tvarka paskirsto informaciją pagal kompetenciją; organizuoja ir protokoluoja darbuotojų, darbo grupių ir kitus posėdžius ir susitikimus;

4.2. rengia vykdomų pavedimų suvestines, vėluojančių pavedimų suvestines ir teikia NTB prie SAM direktoriui;

4.3. kontroliuoja NTB prie SAM patalpų švarą ir tvarką; organizuoja tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksplotaciją bei saugą;

4.4. organizuoja vadovo darbotvarkę, susitikimus bei lankytojų, oficialių svečių priėmimus;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

4.6. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

4.7. asmenims, sutikusiems, kad jų audiniai ir (ar) organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai, teisės aktų nustatyta tvarka išsiunčia donoro korteles;

4.8. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

4.9. užtikrina tinkamą metodinės pagalbos teikimą NTB prie SAM darbuotojams dokumentų valdymo ir apskaitos srityje;

4.10. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

4.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS 

 

5. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas NTB prie SAM direktoriui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 (Parašas)

 

 (Vardas ir pavardė)

 

 (Data)