Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio d. įsakymu Nr. T1-44

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 4.

3. Pareiginės algos koeficientas – 14,50.

II. PASKIRTIS

4. NTB prie SAM direktoriaus pavaduotojo pareigybė yra reikalinga spręsti NTB prie SAM kompetencijai priskirtus klausimus, užtikrinti NTB prie SAM nuostatuose numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą bei laikinai nesant NTB prie SAM direktoriaus, vykdyti jo funkcijas.

                                                                                                                                                                                        

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - turto valdymo ir priežiūros, strateginio ir metinio veiklos planavimo, viešųjų pirkimų koordinavimo bei dokumentų valdymo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – teigiamo visuomenės požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį dalyvaujant, organizuojant ir vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinius santykius sveikatos priežiūros, žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, darbo santykių, viešųjų pirkimų srityje, taip pat su tarptautiniais ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

6.5. būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.8. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, darbui organizuoti ir kontroliuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitų projektų rengimą, juos vertina bei teikia direktoriui; planuoja, įgyvendina ir koordinuoja NTB prie SAM išteklių valdymo politiką; dalyvauja svarstant NTB prie SAM išlaidų sąmatas, planuojant biudžetą;

7.2. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir žiniasklaidai žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius, inicijuoja ir koordinuoja šiuos poreikius realizuojančias programas ir projektus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei priežiūrą;

7.4. NTB prie SAM direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigai užsienyje, organizuoja tinkamą atstovavimą ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose, susijusiuose su žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais;

7.5. inicijuoja ir NTB prie SAM direktoriaus pavedimu organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų rengimą ir įgyvendinimą pagal kompetenciją;

7.6. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugos nuostatuose nustatytas teises ir pareigas;

7.7. dalyvauja ruošiant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;

7.8. koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

7.9. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.10. laiku ir kokybiškai vykdo NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu;

7.11. laikinai nesant NTB prie SAM direktoriaus vykdo jo funkcijas;

7.12. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. NTB prie SAM direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas NTB prie SAM direktoriui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)