Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. T1-2

(Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. T1-14 redakcija)

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                      1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Biuras) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                      2. Pareigybės grupė– 8.

                      3. Pareiginės algos koeficientas – 8,55.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

4. Biuro vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga užtikrinti Biuro išankstinės finansinės kontrolės vykdymą, strateginį planavimą, personalo administravimą bei projektų administravimas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – strateginio planavimo, finansų kontrolės, personalo ir projektų administravimo.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, išmanyti buhalterinę apskaitą, gebėti analizuoti apskaitos dokumentus, vykdyti materialinių bei finansinių išteklių kontrolę, taip pat būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais donorystės ir transplantacijos procesą;

6.3. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS);

6.4. turėti darbo patirties tvarkant buhalterinę apskaitą biudžetinėse įstaigose, rengiant ir teikiant strateginio planavimo ir veiklos vykdymo dokumentus;

6.5. gebėti analizuoti pagal kompetenciją gautus dokumentus, juos įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, VBAMS ir FVAS, Paskata, VSAKIS, VATARAS programomis;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

7.2. užtikrina Biuro atliekamų finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamą dokumentų įforminimą;

7.3. sudaro ir pagal poreikį tikslina Biuro sąmatas;

7.4. planuoja ir rengia strateginio planavimo ataskaitas;

7.5. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes;

7.6. priima, sutikrina ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dokumentus;

7.7. rengia ataskaitas, apskaitos dokumentus ir registrus Biuro direktoriui bei valstybės institucijoms ir įstaigoms;

7.8. organizuoja materialinių vertybių inventorizacijos vykdymą, kontroliuoja, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, ilgalaikio turto, nebaigtų darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

7.9. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Biuro darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

7.10. administruoja, koordinuoja projektus;

7.11. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Biuro direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.

_____________________

     Susipažinau

     (Vardas ir pavardė)

 

     (Parašas)

     (Data)