Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2013 m. liepos 9 d.                               įsakymu Nr.T1-20

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 6.

3. Pareiginės algos koeficientas – 8,97.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti žmogaus audinių, ląstelių ir organų bei iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmonėms, donorystės, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo koordinavimą ir organizavimą bei pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Biuro politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjas, vadovaudamas bei organizuodamas Skyriaus darbą, vykdo koordinavimo ir organizavimo funkcijas specialioje veiklos – žmogaus audinių, ląstelių ir organų bei iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmonėms, donorystės, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogaus audinių, ląstelių ir organų bei iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmonėms, donorystės, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo koordinavimo srityje;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančiais teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

6.4. turėti vadovavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą;

6.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, atlikti teisės aktų ekspertizę, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas, taip pat rengti teisės aktų projektus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: „Microsoft Office“, „Internet Explorer“, „Outlook Express“;

6.7.  mokėti anglų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

6.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;

6.9. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

7.1. vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;

7.2. paskirstyti gautas tarnybines užduotis, nustatyti darbų atlikimo eiliškumą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, užtikrinti reikiamą darbo organizavimą, darbo drausmę bei tinkamą raštvedybos tvarkymą;

7.3. vadovauti Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklai ir yra atsakingas už jiems pavestų funkcijų vykdymą, atsakyti už Skyriui patikėto inventoriaus racionalų panaudojimą;

7.4. teikti pasiūlymus NTB prie SAM direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

7.5. atlikti kasmetinį, o esant būtinybei – neeilinį Skyriaus tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.6. pagal kompetenciją rrinkti, analizuoti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, perduoti informaciją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. teikti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/23/EB, nustatančios žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus, reikalavimų įgyvendinimo ataskaitas;

7.8. pagal kompetenciją konsultuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus donoro audinių, ląstelių ir organų bei iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmonėms, donorystė, įsigijimo, ištyrimo, paskirstymo klausimais;

7.9. užtikrinti audinių įstaigų donoro atrankos kriterijų ir įsigijimo procedūrų, visų proceso etapų procedūros, kokybės valdymo kriterijų ir galutinių kiekybiniai ir kokybiniai audinių ir ląstelių kriterijų vertinimą;

7.10. dalyvauti donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

7.11. dalyvauti ir vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymus pagal kompetenciją;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti darbo grupių posėdžiuose;

7.13. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikti rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

7.14. analizuoti ir teikti siūlymus dėl donorystės ir transplantacijos proceso organizavimo ir tvarkos tobulinimo;

7.15. užtikrinti nuolatinį bendravimą su ligoninių Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriais, transplantacijos centrais, dializės paslaugas teikiančiais centrais ir donorinėmis ligoninėmis;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Biuro strateginį veiklos planą;

7.17. NTB darbo reglamento nustatyta tvarka teikti NTB prie SAM direktoriui ataskaitas apie Skyriaus veiklos rezultatus;

7.18. laiku ir kokybiškai vykdyti ir kitus NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsakyti už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

7.19. vykdyti kitas funkcija, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas NTB prie SAM direktoriui.