Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.  T1-12

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

3. Pareiginės algos koeficientas – 7,41.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą: sklandžią žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų ir recipientų registro veiklą organų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – užtikrina sklandžią žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų ir recipientų registro veiklą organų srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo studijų krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įsakymu,  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, Valstybės kontrolės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją; būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;                     

6.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

6.7. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones, veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina žmogaus organų donorystės ir transplantacijos proceso organizavimą ir koordinavimą nuo paėmimo iki paskirstymo, tinkamą dokumentų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka;                      

7.2. renka, analizuoja, apibendrina organų donorystės ir transplantacijos duomenis ir rengia suvestines;

7.3. administruoja Žmogaus organų donorų bei recipientų duomenų teikimą;

7.4. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, perduoda informaciją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. teikia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų, reikalavimų įgyvendinimo ataskaitas;

7.6.  (neteko galios nuo 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. T1-12)

7.7. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros specialistus organų donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo klausimais;

7.8. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;

7.10. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

7.11. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.12. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

7.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

                     

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)