Užduotys

Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM laikino vadovo užduotys bei vertinimo rodikliai 2018 m.

Valdymo sritis

Institucija

Institucijos vadovo užduotys

Institucijos vadovo vertinimo rodikliai

 

Nacionalinis transplantacijos biuras

  1. Užtikrinti efektyvų įstaigos darbą bei savalaikį pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, įgyvendinant valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.
  1. Einamųjų metų pabaigoje Biuro metinis veiklos planas įgyvendintas ne mažiau 95 proc.
  1. Užtikrinti veiklos priežiūros funkciją, organizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos proceso paslaugas bei pagalbinio apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūros veiksmus.
  1. įvertinti ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali teikti žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės paslaugas ir atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir bei tinkamai vykdo pareigas – ne mažiau 8 per metus (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, galinčių teikti žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės paslaugas, planinius patikrinimus planuojama baigti  iki 2019 metų, kartu parengiant  visų patikrintų donorinių ligoninių patikrinimų analizę bei jų veiklos šioje srityje aktyvinimo planą);
2.1   2015–2025 metų transplantacijos programos peržiūros inicijavimas ir naujos redakcijos projekto parengimas, teikimas derinti suinteresuotoms institucijoms;
  1. Analizuoti tarptautinę gerąją praktiką bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose pagal Įstaigos kompetenciją ir tai pritaikyti donorystės ir transplantacijos procesui Lietuvoje vystyti.
  1. tarptautinių mokymų RITS gydytojams inicijavimas Lietuvoje – 1 vnt.
  1. Užtikrinti nuolatinį komunikavimą su tikslinėmis auditorijomis, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę bei teikti atskiroms socialinėms visuomenės grupėms informaciją apie pritarimo donorystei modelio išplėtimą.
  1. teisinės bazės, informacinių sistemų, veikiančių registrų analizė ir veiksmų plano parengimas dėl  galimybės užpildyti sutikimus donoro kortelei gauti, pildant dokumentus asmens dokumento išdavimui ar keitimui – 1 projektas;
4.1   plečiamų galimybių dėl asmens sutikimo donoro kortelei gauti pristatymas skirtingoms visuomenės grupėms, renginiuose, skirtuose Europos ir pasaulio donorystės dienai paminėti Lietuvoje – ne mažiau kaip 5 renginiai;
  1. Užtikrinti efektyvų Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro funkcionavimą bei plėtrą, įgyvendinant valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.
  1. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro atnaujinimas – ne mažiau kaip 2 modulių atnaujinimas ir 1 ataskaitos įdiegimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-14