header image

Kaip mus rasti

 • Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Grybauskienė
  Olga Kamandulienė
  Gabija Ivanauskaitė
 • Transplantacijų koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Regina Šakalytė
  Vyriausiasis specialistas (koordinatorius)

  PATVIRTINTA

  Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d.  įsakymu Nr. T1-16(Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. T1-40 redakcija)

   

  NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO

  PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Skyriaus veiklos tikslus, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Biuro nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3.  Skyrius yra Biuro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.

  4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: Skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai, vyriausieji specialistai (koordinatoriai).

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos tikslai:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Biuro politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje;

  6.2. užtikrinti žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo koordinavimą ir organizavimą;

  6.3. pagal kompetenciją užtikrinti pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, taip pat  informacijos apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas žmogaus audinių,  ląstelių ir organų donorystės,  transplantacijos ir panaudojimo procese nuo paėmimo ik paskirstymo teikimą, priėmimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.4. užtikrinti ataskaitų Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms teikimą;

  6.5. pagal kompetenciją dalyvauti vykdant kompetentingos institucijos funkcijas pagalbinio apvaisinimo srityje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

  7.1. koordinuoja ir organizuoja žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą nuo žmogaus audinių, ląstelių, organų paėmimo iki paskirstymo;

  7.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.3. užtikrina informacijos apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas žmogaus audinių,  ląstelių ir organų donorystės,  transplantacijos ir panaudojimo procese nuo paėmimo iki paskirstymo teikimą, priėmimą, įvertinimą ir perdavimą Skubaus įspėjimo apie žmonių audinius ir ląsteles sistema (Rapid Alert system for Tissues and Cells – RATC) teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.4. teikia Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.5. rengia ir teikia žmogaus organų, audinių ir ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo statistinius duomenis, apibendrinimus, analizes ir ataskaitas;

  7.6. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros, audinių bankų specialistus donoro audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos proceso nuo paėmimo iki paskirstymo ir kodavimo klausimais;

  7.7. vykdo Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas;

  7.8. užtikrina audinių įstaigų donoro atrankos kriterijų ir paėmimo procedūrų, visų proceso etapų procedūrų, kokybės valdymo kriterijų ir galutinių kiekybinių ir kokybinių audinių ir ląstelių kriterijų vertinimą;

  7.9. vadovaujantis Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-463 ,,Dėl Transplantacijai skirtų žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatyta tvarka išduoda vienkartinius leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) audinius, ląsteles, skirtus transplantacijai;

  7.10. pagal kompetenciją administruoja Žmogaus audinių, ląstelių,  ir organų donorų bei recipientų registro informacinės sistemos veiklą, derina sistemos tobulinimo veiksmus, administruoja sistemos klaidų fiksavimo darbus;

  7.11. administruoja registrus, susijusius su transplantacijai skirtų organų pasiūlymų, prašymų iš užsienio šalių ir užsienio šalims ir pažymų dėl organų išvežimo registravimu;

  7.12. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

  7.13. dalyvauja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymus pagal kompetenciją;

  7.14. pagal kompetenciją konsultuoja Biuro kitų struktūrinius padalinius bei dalyvauja jų veikloje ekspertų teisėmis;

  7.15. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

  7.16. administruoja Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų duomenų teikimą;

  7.17. Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga atitinkamos kompetencijos specialisto konsultacija;

  7.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro metinį veiklos planą;

  7.19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Biuro direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami  jiems pavestus veiklos tikslus bei vykdydami nustatytas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti Skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Biuro struktūrinių padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti Biuro struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, vykdomoms funkcijoms įgyvendinti, pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.3. nuolat tobulinti darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.4. teikti pasiūlymus Biuro direktoriui dėl Biuro vykdomos veiklos;

  8.5. dalyvauti Biuro posėdžiuose ir kituose renginiuose;

  8.6. naudotis Biuro transporto priemonėmis vykdant nustatytas tarnybines funkcijas;

  8.7. suderinus su Biuro direktoriumi, naudotis kompetentingų ekspertų paslaugomis;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Biuro direktoriaus įsakymais, Biuro ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis Biuro vidaus taisyklių, valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo procedūras darbuotojams;

  11.4. teikia Biuro direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Biuro direktoriaus pavedimus.

  12. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Biuro direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai keičiami ir papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo

  organizavimo tvarkai Biuro direktoriaus įsakymu.

  ________________________

 • Teisės ir veiklos priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Grybauskienė
  Patarėjas, l. v. vedėjo funkcijas
  Lina Norkūnaitė
  Milda Miškinienė

                                                                                                                                          PATVIRTINTA

  Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. T1-31 (Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. T1-39 redakcija)

   

   

  NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO  
  PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
  TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Skyriaus veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Biuro nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra Biuro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.

  4. Skyrių sudaro šie darbuotojai: Skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos tikslai:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Biuro politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje;

  6.2. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų Biuro kompetencijos klausimais projektus, derinti juos su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinės teisės normomis;

  6.3. užtikrinti, kad Biuro veikla ir jo rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

  6.4. užtikrinti atstovavimą Biurui teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  6.5. užtikrinti, kad Biuro prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

  6.6. užtikrinti Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Biuro personalas) valdymą;

  6.7. pagal kompetenciją užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos paslaugas bei pagalbinio apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūrą.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia savarankiškai arba su kitais Biuro struktūriniais padaliniais Biuro kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų projektus, teikia Biuro direktoriui pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų projektų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų ekspertizę bei juos vizuoja;

  7.2. užtikrina, kad Biuro veikla ir jo rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

  7.3. teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas atstovavimo ir teisės taikymo bei teisėkūros klausimais (esant reikalui raštu) Biuro direktoriui, skyrių vedėjams, kitiems Biuro darbuotojams;

  7.4. pagal kompetenciją atstovauja Biurui teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengia ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus;

  7.5. užtikrina kiekvienų metų Biuro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano ir ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

  7.6. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.7. rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

  7.8. atlieka Biuro personalo valdymą, rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  7.9. rengia Biuro pareigybių sąrašus, administracijos struktūrą ir vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

  7.10. organizuoja Biuro personalo priėmimą į pareigas;

  7.11. organizuoja Biuro personalo tarnybinės veiklos vertinimą;

  7.12. pagal kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus; pildo darbo pažymėjimų registrą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sutartis ir sutarčių registrą;

  7.13. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.14. pagal kompetenciją kontroliuoja Biuro vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Biuro direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;

  7.15. pagal kompetenciją organizuoja Biuro personalo kvalifikacijos tobulinimą, komandiruočių organizavimo, planavimo funkcijas, atlieka kitas žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimo ir personalo saugos ir sveikatos tikrinimų organizavimo funkcijas;

  7.16. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūrą;

  7.17. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;

  7.18. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas;

  7.19. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.20. pagal kompetenciją teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms žmogaus audinių, organų ir ląstelių nelegalios prekybos prevencijos klausimais;

  7.21. dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija;

  7.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro metinį veiklos planą;

  7.23. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Biuro direktoriaus pavedimus.

   

   

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus veiklos tikslus bei vykdydami nustatytas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti Skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Biuro struktūrinių padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti Biuro struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.3. nuolat tobulinti darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.4. teikti pasiūlymus Biuro direktoriui dėl Biuro vykdomos veiklos;

  8.5. dalyvauti Biuro posėdžiuose ir kituose renginiuose;

  8.6. naudotis Biuro transporto priemonėmis vykdant nustatytas tarnybines funkcijas;

  8.7. suderinus su Biuro direktoriumi, naudotis kompetentingų ekspertų paslaugomis;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Biuro direktoriaus įsakymais, Biuro ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis Biuro vidaus taisyklių, valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo procedūras darbuotojams;

  11.4. teikia Biuro direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Biuro direktoriaus pavedimus.

  12. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Biuro direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai keičiami ir papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Biuro direktoriaus įsakymu.

  ________________________

 • Komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laura Bilinskaitė
  E-312
  Ieva Abromavičienė
  E-312

                                                 PATVIRTINTA

  Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

  direktoriaus

  2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. T1-63

  (Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos

  ministerijos direktoriaus

  2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.  T1-41 redakcija)

   

  NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO

  PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Skyriaus veiklos tikslus, funkcijas, darbuotojų teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Biuro nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3.  Skyrius yra Biuro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.

  4.  Skyrių sudaro šie darbuotojai: Skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus veiklos tikslai:

  6.1. pagal kompetenciją formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

  6.2. pagal kompetenciją formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į pagalbinį apvaisinimą;

  6.3. teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, analizuoti ir kaupti duomenis apie žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

  6.4. teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir žiniasklaidai žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.5. asmenims, sutikusiems, kad jų audiniai ir (ar) organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai, teisės aktų nustatyta tvarka išduoti donoro korteles;

  6.6. vykdyti neformalųjį visuomenės švietimą žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos klausimais;

  6.7. organizuoti mokymus asmens sveikatos priežiūros specialistams žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje;

  6.8. rengti konferencijas, seminarus žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimo ir viešinimo renginių apie Biuro veiklą, projektų rengimą ir įgyvendinimą;

  7.2. registruoja Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro objektus, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugoja ir teikia fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir

  dokumentus;

  7.3. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiose su Skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu;

  7.4. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus bei akcijas, susijusias su organų donorystės ir transplantacijos žinių skleidimu mokyklose, įstaigose, jaunimo organizacijose, bendruomenių susiėjimuose;

  7.5. apibendrina ir rengia žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos suvestines;

  7.6. rengia ir platina informacinius pranešimus žiniasklaidai apie Biuro rengiamus projektus ir akcijas, organizuoja spaudos konferencijas;

  7.7. stebi ir analizuoja, kaip Biuro veikla pristatoma žiniasklaidos priemonėse ir rengia periodines ataskaitas;

  7.8. administruoja Biuro internetinį puslapį, rūpinasi aktualios informacijos pateikimu interneto svetainėje;

  7.9. organizuoja bei užtikrina Biuro informacinių ir ryšių sistemų administravimą bei vystymą atsižvelgiant į Biuro poreikius;

  7.10. padeda užtikrinti sklandžią komunikaciją įstaigos viduje;

  7.11. organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos leidimą ir platinimą;

  7.12. savo kompetencijos ribose bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, pacientų organizacijomis, verslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaida, kitais socialiniais partneriais siekiant užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą organų donorystės tema;

  7.13. organizuoja bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis užsienio šalyse;

  7.14. teikia pasiūlymus dėl Biuro veiklos, naudojamų lėšų ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo visuomenės informavimo bei komunikacijos apie Biuro veiklą srityse;

  7.15. dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga Skyriaus specialisto konsultacija;

  7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro metinį veiklos planą;

  7.17. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Biuro direktoriaus pavedimus.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami  jiems pavestus veiklos tikslus bei vykdydami nustatytas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti Skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų Biuro struktūrinių padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti Biuro struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.3. teikti pasiūlymus Biuro direktoriui dėl Biuro vykdomos veiklos;

  8.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos  viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.5. dalyvauti Biuro posėdžiuose ir kituose renginiuose;

  8.6. naudotis Biuro transporto priemonėmis vykdant nustatytas tarnybines funkcijas;

  8.7. suderinus su Biuro direktoriumi, naudotis kompetentingų ekspertų paslaugomis;

  8.8. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Biuro direktoriaus įsakymais, Biuro ir Skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir tarnybinės etikos principų.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo procedūras darbuotojams;

  11.4. teikia Biuro direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Biuro direktoriaus pavedimus.

  12. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Biuro direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais Nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai keičiami ir papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Biuro direktoriaus įsakymu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-19