Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. T1-11

(Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. T1-44 redakcija)

 

 

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) įstaigos darbo organizavimą, siekiant efektyviai ir tinkamai vykdyti NTB prie SAM nuostatuose nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – dokumentų valdymo ir įstaigos administravimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės politikos įgyvendinimo žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje.

 

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;

4.3. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius, dokumentų apskaitą ir archyvavimą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina įstaigos dokumentų valdymą ir dokumentų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, naudojantis dokumentų valdymo informacine sistema bei elektroninio archyvo informacine sistema; rengia dokumentacijos planą, sudaro būtinų dokumentų sąrašą; tvarko gautą ir siunčiamą korespondenciją, NTB prie SAM darbo reglamento nustatyta tvarka paskirsto informaciją pagal kompetenciją; organizuoja ir protokoluoja darbuotojų, darbo grupių ir kitus posėdžius ir susitikimus;

5.2. kontroliuoja NTB prie SAM patalpų švarą ir tvarką; organizuoja tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją bei saugą;

5.3. organizuoja vadovo darbotvarkę, susitikimus bei lankytojų, oficialių svečių priėmimą;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kaip išspręsti juose keliamus klausimus;

5.5. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

5.6. asmenims, sutikusiems, kad jų audiniai ir (ar) organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai, teisės aktų nustatyta tvarka išsiunčia donoro korteles;

5.7. pagal kompetenciją patikrina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus dokumentų, susijusių su personalo administravimu, projektus;

5.8. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.9. užtikrina tinkamą metodinės pagalbos teikimą NTB prie SAM darbuotojams dokumentų valdymo ir apskaitos srityje;

5.10. laiku ir kokybiškai vykdo  kitus NTB prie SAM direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas NTB prie SAM direktoriui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Susipažinau

 

   (Vardas ir pavardė)

 

   (Parašas)

 

   (Data)