Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacjos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. T1-14

 

 

TRANSPLANTACIJŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiojo specialisto (koordinatoriaus) pareigybė reikalinga užtikrinti Transplantacijų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą: žmogaus organų, audinių, ląstelių donorystės ir transplantacijos proceso organizavimo ir koordinavimo nuo paėmimo iki paskirstymo ir kt.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II. VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso organizavimo ir koordinavimonuo paėmimo iki paskirstymo.

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities,  medicinos arba slaugos krypties, išsilavinimą;

4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais, teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją bei būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis; 

4.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas;

4.5. turėti psichologinių ir asmeninių savybių tinkančių Skyriaus nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. mokėti taikyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones, veiklai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir organizuoja žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės procesą nuo paėmimo iki paskirstymo;

5.2. renka, analizuoja ir perduoda informaciją apie potencialų donorą;

5.3. užtikrina tinkamą pranešimo apie potencialų donorą (PD) protokolo duomenų pateikimą;

5.4. pagal kompetenciją inicijuoja pokalbį su mirusiojo artimaisias dėl audinių, ląstelių ir (ar) organų donorystės;

5.5. atlieka pirminį audinių ir (ar) organų tinkamumo vertinimą pagal teisės aktų nustatyta tvarka pateiktus duomenis;

5.6. vertina santykines ir absoliučias kontraindikacijas transplantacijai;                       

5.7. koordinuoja ir organizuoja audinių ir (ar) organų transportavimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniu mastu;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka pildo dokumentus, susijusius su donorystės ir transplantacijos koordinavimo procesu;

5.9. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro naudotojo funkcijas;

5.10. pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros specialistus donoro audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos nuo paėmimo iki paskirstymo klausimais;

5.11. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių, organų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-155 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 463 ,,Dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų, skirtų transplantacijai, įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” NTB prie SAM atsakingo darbuotojo funkcijas;

5.12. dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

5.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;

5.14. dalyvauja asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymuose pagal kompetenciją;

5.15. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl projektų, susijusių su priskirta veiklos sritimi, rengimo ir tobulinimo, teikia rengėjams šiais klausimais metodinę pagalbą;

5.16. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.17. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus NTB prie SAM direktoriaus ir pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose. 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

________________