Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Direktoriaus 2020-07-01 įsakymu Nr. T1  

 

 

 

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1.    Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).
 2.    Pareigybės lygis – A
 3.    Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą teisės, turto, dokumentų valdymo  viešųjų pirkimų vykdymo srityje.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1.  Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:
  1.   turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
  2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu ir kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;
  3.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taip pat gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1.  Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
  1.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus.
  2. Rengia Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuro) korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą bei priemonių plano įgyvendinimo ataskaitas.
  3. Dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga specialisto konsultacija.
  4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
  5. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
  6. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
  7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
  8. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
  9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
  10. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
  11. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
  12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
  13. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
  14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
  15. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
  16. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
  17. Organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą.
  18. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
  19.  Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
  20. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
  21. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
  22. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
  23. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
  24. Dalyvauja donorystę ir transplantaciją propaguojančiuose renginiuose ir akcijose;

pagal kompetenciją dalyvauja Biuro ir kitų institucijų ar įstaigų sudarytų darbo grupių posėdžiuose, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga atitinkamos kompetencijos specialisto konsultacija;

  1. Nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;
  2. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;
  3. Laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
  4. vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

         

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                           

 

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)