Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. T1-63

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti vidinę ir išorinę Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) komunikaciją, siekiant  formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę ir prisidėti prie Biuro reputacijos gerinimo.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų krypties su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, medijų srityje, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo organizacijų komunikacijoje ar reklamos projektų valdyme;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, kitais įstatymais bei juos lydinčiais teisės aktais, reglamentuojančiais Biuro veiklą ir žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą;

4.4. turėti įgūdžių komunikacijos strategijų generavime, rengime, pristatyme;

4.5. mokėti rengti pranešimus spaudai, straipsnius, rengti spaudos konferencijas;

4.6. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius, mokėti naudotis grafikos koregavimo ir kūrimo programomis (,,Adobe Photoshop” ir kt.);

4.8. išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių priežiūrą ir administravimą;

4.9. gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;

4.10. laikytis etikos principų ir taisyklių.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

5.2. organizuoja, vykdo ir palaiko ryšius su žiniasklaida ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, užtikrina, kad jiems būtų operatyviai suteikta prašoma informacija bei duomenys apie Biuro veiklos aktualijas;

5.3. organizuoja ir vykdo Biuro rengiamų visuomenės bei tikslinių grupių informavimo priemonių planavimą ir jų įgyvendinimą;

5.4. renka duomenis apie audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą, rengia pranešimus, reportažus bei informaciją pagal Skyriaus kompetenciją, kuriuos suderinęs su Skyriaus vedėju ir Biuro direktoriumi teikia visuomenei bei tikslinėms grupėms, patalpina socialiniuose tinkluose;

5.5. inicijuoja ir vykdo bendradarbiavimo programų, kvietimų teikti projektus ar komunikacijos projektų paraiškų rengimą ir jų teikimą atsakingoms institucijoms ar organizacijoms (suderinęs su Skyriaus vedėju ir Biuro direktoriumi);

5.6. pagal kompetenciją užtikrina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir skelbimą, įgyvendinimą;

5.7. užtikrina efektyvų bendradarbiavimą su Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais ir kitais subjektais;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina ir vykdo duomenų suvedimą, atnaujinimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre;

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir administruoja Biuro informacinius kanalus: Biuro svetainę internete, jo profilį socialiniuose tinkluose, suderinęs su Skyriaus vedėju bei Biuro direktoriumi juose patalpina aktualią informaciją ir užtikrina informacijos juose atnaujinimą bei atitikimą valstybės institucijų internetinių svetainių reikalavimams;

5.10. teikia siūlymus dėl informacijos ir medžiagos apie Biuro veiklą kūrimo ir sklaidos, taip pat dėl atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių kūrimo, įsigijimo ir naudojimo, organizuoja bei koordinuoja šią veiklą;

5.11. fiksuoja svarbiausius Biuro įvykius fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose;

5.12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.13.                     pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

5.14.                     teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

5.15.                     laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.16.                     vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                      

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)