Pareigų aprašymas Spausdinti

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) direktorius yra įstaigos vadovas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 18. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. NTB prie SAM direktoriaus pareigybė yra skirta efektyviai vadovauti įstaigai, organizuoti ir užtikrinti įstaigos veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. NTB prie SAM direktorius, vadovaudamas bei organizuodamas NTB prie SAM darbą (bendroji veiklos sritis), įgyvendina valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srityje (specialioji veiklos sritis). IV SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį; 6.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisinius santykius sveikatos priežiūros, žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos, pagalbinio apvaisinimo, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, darbo santykių srityje, taip pat tarptautinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius pagalbinį apvaisinimą bei žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją; 6.4. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, ekonomikos, vadybos, finansų, viešųjų pirkimų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus bei sugebėti jais vadovautis; 6.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius; 6.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu; 6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir NTB prie SAM valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. vadovauja NTB prie SAM, planuoja, organizuoja ir užtikrina jam pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus; 7.2. užtikrina efektyvų įstaigos darbą, atsako už įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 7.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; 7.4. tvirtina NTB prie SAM valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, NTB prie SAM darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 7.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia NTB prie SAM valstybės tarnautojus, darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines nuobaudas ar įspėjimus už darbo pareigų pažeidimą, juos skatina; 7.6. tvirtina NTB prie SAM struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 7.7. atstovauja pagal kompetenciją NTB prie SAM visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienyje; 7.8. teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti NTB prie SAM metinius veiklos planus ir metų veiklos ataskaitas; 7.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą NTB prie SAM teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 7.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą NTB prie SAM vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 7.11. dalyvauja ruošiant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus; 7.12. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. NTB prie SAM direktorius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui. ________________