Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. T1-80 

 

 

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (finansininko) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Biuras) vyriausiasis specialistas (finansininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Biurui priskirtų funkcijų vykdymą atliekant buhalterinę apskaitą ir finansų valdymo organizavimą ir kontrolę.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:

     1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą apskaitos, finansų ar ekonomikos srityje (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

     2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, išmanyti buhalterinę apskaitą, gebėti analizuoti apskaitos dokumentus, vykdyti materialinių bei finansinių išteklių kontrolę;

     3. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS);

     4. turėti darbo patirties tvarkant buhalterinę apskaitą ir finansinės veiklos vykdymo dokumentus biudžetinėse įstaigose;

     5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taip pat gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

 

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

     1. planuoja ir organizuoja Biuro finansus vykdant Biurui pavestas funkcijas, derina veikla su Biuro direktoriumi;

     2. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

     3. atlieka ir užtikrina Biuro atliekamų finansinių-ūkinių operacijų dokumentų tinkamą įforminimą;

     4. priima, sutikrina ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui valstybės lėšų naudojimo ir kitus finansinius dokumentus: PVM sąskaitas  faktūras, priėmimo perdavimo aktus,      sutartis ir kitus dokumentus reikalingus atsiskaitymui su tiekėjais;

     5. ruošia ir teikia visą informaciją, reikalingą Biuro sąmatų, plano ir/ar biudžeto parengimui bei dalyvauja rengiant Biuro finansines ataskaitas, atlieka patvirtinto plano programų / priemonių sąmatų vykdymo kontrolę;

     6. rengia ir pasirašo Biuro sąmatų, Biuro biudžeto programų sąmatų su skaičiavimų formomis ir jų pakeitimų projektus, Biuro biudžeto vykdymo ataskaitų ir jų pakeitimų projektus, Biuro      ketvirčių ir metinių ataskaitų ir jų pakeitimų projektus, kitų apskaitos ir finansinių dokumentų projektus, juos teikia Biuro direktoriui ir organizuoja jų pateikimą valstybės institucijoms, įstaigoms;

     7. dalyvauja rengiant Biuro veiklos planus, užtikrina jų finansinį suderinamumą su strateginiais veiklos planais;

     8. analizuoja Biuro atsiskaitomojo laikotarpio finansinės atskaitomybės ir biudžeto ataskaitas, biuro strateginio veiklos plano vykdymą pagal patvirtintus asignavimus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

     9. rengia prašymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai perskirstyti programų sąmatų ketvirčių išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją;

     10. rengia Biuro išlaidų darbo užmokesčiui plano projektą, sudaro biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui plano projekto ir patvirtinto plano formų suvestines pagal programas, valstybės funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo formas;

     11. apdoroja buhalterinės apskaitos duomenis, registruoja ūkines operacijas ir (ar) ūkinius įvykius apskaitos programoje/registruose, kontroliuoja, kad ta pati ūkinė operacija ir (ar) ūkinis įvykis į apskaitos registrus būtų įtraukti tik vieną kartą;

     12. organizuoja materialinių vertybių inventorizacijos vykdymą, kontroliuoja, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, ilgalaikio turto, nebaigtų darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

     13. perduoda apskaitos dokumentus į archyvą saugojimui;

     14. teikia kitiems Biuro padaliniams ir darbuotojams informaciją ir kitus duomenis, reikalingus ataskaitoms ar finansiniams dokumentams paruošti;

     15. teikia pasiūlymus ir patarimus Biuro direktoriui dėl Biuro veiklos efektyvumo valdant Biuro finansines lėšas gerinimo, buhalterinės apskaitos politikos pasirinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

     16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Biuro direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;        

  

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

       6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.

                                           

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)