Recipientų ir donorų registras

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registras

 
Registro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 
Registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 
Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga - Sveikatos apsaugos ministerija.
 
Registro tvarkymo įstaiga ir registre nurodomų asmens duomenų tvarkytojas – Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras).
 
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, įsigaliojusiame 2003 m. sausio 22 d., surašomi visi donorai bei recipientai, duomenys apie jų sveikatos būklę bei kita asmeninio pobūdžio informacija. Registro objektai (asmenys, pareiškę sutikimą (nesutikimą), kad jų audiniai, organai po jų mirties būtų atiduoti transplantacijai, gyvi donorai, mirę donorai, recipientai, audinių, ląstelių, organų paėmimo, transplantacijos, šalinimo atvejai) registruojami Registro nuostatuose nustatyta tvarka. Registro duomenų teikėjų ir gavėjų teisės ir pareigos reglamentuotos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose.
 
Fiziniai asmenys, norintys tapti Registro duomenų gavėjais, privalo Biurui pateikti prašymo „Dėl fizinio asmens paskyros žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro elektroninių paslaugų tvarkymo, aktyvavimo ir asmenį identifikuojančių prisijungimo duomenų suteikimo“ formą bei susipažinti su įstatymais ir kitais teisės aktais, pateiktais žemiau:
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-920  „Dėl žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" (Valstybės žinios, 2012-10-06,Nr. 116-5888).
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-70 patvirtinti teisės aktai:
 

Prie Registro duomenų bazės jungtis čia.
Registro vartotojo instrukcija dializės darbuotojams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-08