INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Duomenys apie recipientus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin.,1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284), Registro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Registro tvarkymo įstaiga ir tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas yra Nacionalinis transplantacijos biuras.

Registro duomenų teikėjai ir gavėjai - asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios transplantacijos paslaugas.

1. Registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

1.1. registruoja recipientus;

1.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

1.3. teikia duomenis duomenų gavėjams;

1.4. užtikrina tinkamą duomenų bei dokumentų saugą;

1.5. tvarko duomenų bazę, duomenų bazės archyvą ir dokumentų archyvą.

2. Registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

2.1. reikalauti iš duomenų teikėjų, kad duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

2.2. skirti duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu Registro tvarkymo įstaiga nustato, kad pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų.

3. Registruojami, tvarkomi ir kaupiami šie duomenys:

3.1. Registro objekto identifikavimo kodas (formatas T XXXXXXX, kur T - objekto priklausomybė tam tikrai objektų grupei, XXXXXXX - objekto eilės numeris);

3.2. gimimo data (metai, mėnuo, diena), lytis;

3.3. kraujo grupė, rezus priklausomybė, ūgis, svoris;

3.4. ligos diagnozė (pagal TLK 10);

3.5. audinio, ląstelių ar organo transplantacijos indikacijų nustatymo duomenys (gydytojo, nustačiusio indikacijas, vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, indikacijų nustatymo data (metai, mėnuo, diena);

3.6. žymos, nurodančios recipiento statusą (recipientas / laikinai netinka transplantacijai / skubiai reikalinga transplantacijos operacija);

3.7. priežastys, dėl kurių recipientas laikinai netinka transplantacijai arba jam skubiai reikalinga transplantacijos operacija, jų nustatymo data (metai, mėnuo, diena) ir nustačiusio gydytojo vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija;

3.8. Registro duomenų teikėjai duomenis apie recipientus teikia per 1 darbo dieną nuo recipiento sutikimo transplantacijai pasirašymo arba statuso (recipientas / laikinai netinka transplantacijai / skubiai reikalinga transplantacijos operacija) pakeitimo.

3.9. Registro tvarkymo įstaiga, atsižvelgdama į duomenų teikėjų pateiktus duomenis, priima šiuos sprendimus:

3.9.1. įregistruoti recipientą;

3.9.2. išregistruoti recipientą:

3.9.3. įrašyti duomenų pakeitimus;

3.9.4. atsisakyti įregistruoti Registro objektą, įrašyti duomenų pakeitimus, jei šie yra klaidingi, netikslūs, neišsamus.

3.10. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti Registro objektą, suteikia Registro objektui identifikavimo kodą, duomenis apie jį įrašo į Registrą.

3.11. Registro tvarkymo įstaiga įregistruoja Registro objektus, įrašo duomenų pakeitimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo.

3.12. Registro duomenys keičiami senus įrašus papildant naujais. Taisomi tik klaidingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys.

3.13. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys taisomi ar papildomi naujais Registro duomenų teikėjų arba asmens, kurio duomenys įrašyti į Registrą, prašymu, taip pat Registro tvarkymo įstaigos iniciatyva. Klaidingais, netiksliais ar neišsamiais laikomi Registre įregistruoti ar į jį įrašyti duomenys, neatitinkantys duomenų, pateiktų dokumentuose.

3.14. Paaiškėjus, kad Registro tvarkymo įstaigai pateikti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, apie tai nedelsiant informuojami Registro duomenų teikėjai ir pareikalaujama nedelsiant pateikti patikslintus duomenis.

3.15. Pasikeitus Registro objekto duomenims, Registro duomenų teikėjai apie pasikeitusius objekto duomenis per 3 darbo dienas praneša Registro tvarkymo įstaigai.

4. Registro duomenų teikimas ir naudojimas

4.1. Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teikia Registro tvarkymo įstaiga.

4.2. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

4.3. Už Registro duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka atsako visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tvarko ar naudoja Registro duomenis.

4.4. Viešai pateikiami tik anoniminiai, apibendrinti, suvestiniai Registro duomenys.

4.5. Registro duomenų teikėjas turi teisę susipažinti su savo pateiktais duomenimis, pateikęs prašymą raštu, bei pareikalauti raštu, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs arba papildyti neišsamūs ir pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys.

4.6. Gavusi nurodytą prašymą (reikalavimą) ir įsitikinusi jo teisėtumu, Registro tvarkymo įstaiga privalo per 5 darbo dienas ištaisyti neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius ir pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis arba raštu informuoti Registro duomenų teikėją ar asmenį, kuris yra Registro objektas, kodėl negali šio reikalavimo įvykdyti.

4.7. Registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama raštu informuoti Registro duomenų gavėją, Registro duomenų tiekėją arba asmenį, kuris yra Registro objektas, apie jų prašymu atliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo sustabdymą.

4.8. Registro duomenų gavėjas turi raštu informuoti Registro tvarkymo įstaigą apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus. Gavusi tokį pranešimą ir įsitikinusi jo teisėtumu, Registro tvarkymo įstaiga privalo per 5 darbo dienas ištaisyti netikslumus ir raštu informuoti Registro duomenų gavėją, Registro duomenų teikėją apie atliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo sustabdymą.

4.9. Asmenys, tvarkantys Registro objektų asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su Registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą

Atnaujinimo data: 2023-11-26